دعوت به همکاری

قابل توجه موسسات حسابرسی و اعضای محترم

 •  دوره‌های طی شده در انجمن‌های حرفه‌ای ودوره های برگزار شده جهت رده‌های مختلف در جامعه حسابداران رسمی با ارائه گواهی نامه آموزش جامعه.
 •  دوره‌های طی شده در انجمن‌های حرفه‌ای و مراکز علمی با هماهنگی قبلی و تایید جامعه.
 •  دوره‌های برگزار شده در موسسات حسابرسی برای کارکنان حرفه‌ای (رده‌های کمک حسابرس، حسابرس و حسابرس ارشد) به شرط وجود شرایط زیر:
 •  پذیرش ساعات آموزش رده‌های سرپرست و سرپرست ارشد حسابرسی صرفاً از طریق شرکت کلاسهای آموزشی جامعه حسابداران رسمی امکان پذیر می‌باشد.
 •  پذیرش دوره‌های آموزش شرکاء و حسابداران رسمی در استخدام مطابق ضوابط آموزش حرفه‌ای مستمر جامعه حسابداران رسمی، مصوب 1391/11/04 شورای عالی جامعه،  می‌باشد.

این دستورالعمل در تاریخ1397/01/28 به تصویب هیئت مدیره جامعه رسیده و از تاریخ اول تیر ماه 1397 لازم‌الاجرا می‌باشد.

شرایط تایید

دوره‌های برگزار شده در موسسات حسابرسی

 •  دارا بودن آیین نامه آموزشی
 •  برگزاری کلاسها بر اساس مدل آیین نامه آموزش و هماهنگی با برنامه‌های اعلام شده توسط جامعه.
 •  اعلام کتبی برنامه‌ها، روز، ساعات آموزشی، مدرسین به جامعه و دریافت تاییدیه، قبل از برگزاری کلاسها.
 •  درج ساعات آموزش در تایم شیتهای پرسنل مطابق برنامه اعلام شده به جامعه.
 •  مستندات مربوط به تاثیر کلاسهای آموزشی و نتایج حاصله در فرمهای ارزیابی پرسنل.
 •  وجود لیست حضور و غیاب پرسنل که به تایید استاد مربوطه رسیده باشد.
 •  ارائه محتوای آموزشی به جامعه قبل از برگزاری کلاس.
 •  برگزاری آزمون و ارائه مدارک مربوطه به جامعه.
 •  حداقل تعداد پرسنل در هر کلاس درهر رده حرفه‌ای باید 15 نفر باشد.
 •  پذیرش ساعات آموزش برگزار شده منوط به تایید ناظر جامعه پس از مراجعه به محل تشکیل کلاسها 

    تبصره‌ها

موسسات می‌توانند در صورت عدم رسیدن به حد نصاب حاضرین، کلاسهای مشترک با سایر موسسات با در نظر گرفتن شرایط مندرج در این دستورالعمل و براساس تفاهم نامه همکاری آموزشی فی‌مابین برگزار کنند.

ثبت نام در کلاسهای آموزشی توسط شرکاء و مدیران حسابدار رسمی و عدم حضور در کلاسها موجب امتیاز منفی آموزشی بوده و موجب حذف اولویت در ثبت نام کلاسهای بعدی خواهد شد.