حق عضویت اعضا و موسسات عضو در سال 1402

با توجه به دستورالعمل وصول حق‌عضویت، از اعضای محترم درخواست می‌شود نسبت به واریز حق عضویت خود به صورت علی الحساب به شرح زیر اقدام نموده و تصویر فیش واریزی را به امورمالی تحویل و یا به نمابر شماره 88908868 ارسال كنند.

  • پرداخت حق عضویت ثابت تا پایان اردیبهشت ماه 1402
  • پرداخت حق عضویت متغیر هر سه ماه یكبار

آئین نامه وصول مبلغ ورودیه و حق عضویت

آئین نامه وصول مبلغ ورودیه و حق عضویت اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور ثبت مبلغ ورودیه و حق عضویت در حساب های جامعه و وصول آن تهیه شده است.


دریافت آئین نامه وصول مبلغ ورودیه و حق عضویت

روش‌های پرداخت

  • بانك ملت، شعبه ميدان هفت تیر (كد 63594)
  • حساب جاری جام: 4400430077
  • شبا:IR980120020000004400430077
  • شماره كارت: 6104337995484597

شناسه واریز اعضا شناسه واریز موسسات
ردیف عنوان حق عضویت
1 ورودیه اعضای حقیقی اعم از شاغل یا غیرشاغل 2،500،000
2 ورودیه موسسات حسابرسی 5،000،000
3 حق عضویت ثابت سالانه اعضای شاغل 2،500،000
4 حق عضویت ثابت سالانه اعضای غیرشاغل 1،200،000
5 حق عضویت ثابت سالانه موسسات حسابرسی 5،000،000
6 یك و نیم درصد درآمدهای حرفه‌ای به عنوان حق عضویت متغیر