جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
 

جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.

شنبه، 14 بهمن 1402 | Article Rating

در اجرای مصوبه 8/27 مورخ 1402/09/29 هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران برای اجرایی شدن بکارگیری نشریه‌های 40 و 41 جامعه حسابداران با نام "دستورالعمل حسابرسی بنگاه‎‌های کوچک و بنگاه‎‌های  متوسط و بزرگ" ، جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های بالا در تاریخ‌های 1402/10/27 و 1402/11/11 با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید. در جلسات برگزار شده، نظرات حاضرین درباره دستورالعمل مطرح شد. امید است با استفاده از تجارب ارزنده همکاران در اجرای این دستورالعمل شاهد ارتقا و بهبود و کیفیت حسابرسی باشیم.

تصاویر
  • جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
  • جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
  • جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
  • جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
  • جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
  • جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
  • جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
  • جلسات هم‌اندیشی، معرفی و آشنایی با دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه ها با حضور تعدادی از شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی تشکیل گردید.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری