اخبـار IFAC
 

اخبـار IFAC

IAASB  نظرخواهی می‌کند
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 | Article Rating

اخبـار IFAC

IAASB  نظرخواهی می‌کند

 

هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخش (IAASB)  برای اعلان نظر در باره متن پیشنهادی برنامه راهبردی و کاری سال‌های 2024 تا 2027 از عموم دعوت به‌عمل آورده است.

برنامه راهبردی هیأت به چهار هدف راهبردی زیر می‌پردازد:

 1. پشتیبانی از اجرای حسابرسی‌های با کیفیت و رعایت یکنواختی از طریق بهبود استانداردهای حسابرسی در زمینه‌هایی که بیشترین نیاز به حفظ منافع عموم است؛
 2. تدوین استاندارد(های) مورد پذیرش جهانی برای اطمینان‌بخشی گزارشگری پایداری؛
 3. تقویت همکاری با هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی اخلاق برای حسابداران و دیگر استانداردگذاران و ناظران پیشگام به‌منظور خدمات جمعی بهتر در حفظ منافع عموم؛ و
 4. پدید آوردن راه‌های چابکتر و نوآورانه‌تر برای هم‌راستایی با چشم‌انداز گروه ناظران.

 

برنامه کاری سال‌های 2024 تا 2027،  کارهای فنی لازم برای استانداردگذاری در راستای پشتیبانی از برنامه راهبری را تشریح می‌کند. تمرکز برنامه کاری بر این است که تدوین استانداردهای بیشتر می‌تواند همزمان با ایجاد توازن بین به‌موقع بودن و کیفیت، نیازهای ذی‌نفعان را از اکوسیستم گزارشگری برون سازمان/ مستقل برآورده کند یا نه.

مهلت اظهارنظر در 22 فروردین 1402 پایان می‌پذیرد.

 

 

پرسش‌ها

1 .  آیا شما با هدف پیشنهادی، و در گشاهای (کلیدهای) موفقیت و ارزش‌های پیشنهادی برای ذی‌نفعان موافقید؟

هدف پیشنهادی

تدوین استانداردهای حسابرسی، خدمات اطمینان‌بخش و دیگر خدمات مرتبط مورد پذیرش جهانی که اجرای حسابرسی‌های با کیفیتی را امکان‌پذیر می‌سازد که اطمینان‌ساز بازار و چنان باشد که هرگونه تغییر در منافع عمومی را هرچه زودتر برآورده کند.

درگشاهای (کلیدهای) موفقیت

دستیابی به راهبرد پیشنهادی از طریق:

 1. تعهد ما به همکاری، شنوایی و یادگیری، ، و رهبری و پذیرش مسئولیت‌های استانداردگذاری جهانی؛
 2. استفاده از کاردانی جمعی، توانمندی‌های گروهی، تجربه‌های جمعی و بهره‌گیری از توانایی‌های راه‌گشای گروهی و جهانی اعضای هیأت مدیره و کارکنان (IFAC)؛ و
 3. پرورش و بهبود میزان اطمینان به کیفیت فرآیندها، مربوط بودن و اعتبار استانداردهای وضع شده توسط فدراسیون به شهادت تعداد قلمروهای استفاده‌کننده از این استانداردها.

ارزشمندی ذی‌نفعان

 1. استانداردها:  قابل پذیرش جهانی، منسجم، مقیاس‌پذیر، متناسب، عملی و قابل سازگاری در آینده. این استانداردها از عملکرد یکنواخت حسابرسی‌های با کیفیت پشتیبانی می‌کنند و تدوین آن‌ها بر اساس فعالیت‌های به‌موقع و برگرفته از بازخورد نیازهای ذی‌نفعان است.
 2. تعامل با ذی‌نفعان:  گفتگوی به‌موقع و معنادار با گروه‌های گسترده ذی‌نفعان. برنامه دسترسی عمومی به ذی‌نفعان، دسترسی خاص پروژه‌ای و دیگر فعالیت‌های دسترسی (به ذی‌نفعان) از برقراری ارتباط ذی‌نفعان، بهبود واکنش‌های ما و تأثیرگذاری بر فعالیت‌های استانداردگذاری پشتیبانی می‌کند. این برحسب مورد شامل برگزاری میزگرد یا دیگر راه‌های مشاوره با ذی‌نفعان است برای اطمینان یافتن از این که ما از هر راهی برای بهره‌گیری از ذی‌نفعان سود می‌جوییم.
 3. همکاری با دیگر استانداردگذاران:  تمرکز بر اثر گروهی فعالیت‌های استانداردگذاری در زمینه گزارشگری مستقل، در سطح‌های جهانی و محلی، و ارزش کارهایی که با تعامل، همکاری و هماهنگی آگاهانه انجام می‌شود. استانداردهای ما بر این پیش‌فرض مبتنی است که مؤسسه حسابرسی یا حسابرس الزامات اخلاقی مربوط را رعایت می‌کند. از این‌رو، ما همچنان به همکاری نزدیک با IESBA  ادامه خواهیم داد.
 4. برنامه کاری: بکارگیری فرآیندها و رویه‌های سنجیده برای انتخاب و اولویت‌بندی فعالیت‌های استانداردگذاری. تمرکز برنامه کاری ما بر این است که تدوین استانداردهای جدید در چه‌زمینه‌هایی، افزون بر توازن بین به‌موقع بودن و کیفیت، به بهترین وجه نیازهای ذی‌نفعان را برآورده می‌کند.
 5. فرآیندهای ما: سخت و فراگیر، اما چابک، در استفاده از منابع برون سازمانی، در صورت امکان. ما همواره فرآیندها و روش‌های انجام کار خود را بررسی می‌کنیم و بهبود می‌بخشیم تا اجرای برنامه کاری را با توجه به انتظارات برون سازمانی به بهترین وجه انجام دهیم.

 

2 .  آیا شما با محرک‌های راهبردی ما به‌عنوان عوامل کلیدی زیست‌محیطیِ محرک فرصت‌ها و چالش‌های مؤثر بر توانمندی ما در دستیابی به هدف‌ها، موافقید؟

محرک‌های زیر آن‌هایی است که از توجه به عوامل زیست محیطیِ محرک‌ فرصت‌ها و چالش‌های مؤثر بر توانمندی ما در دستیابی به هدفمان حاصل شده است.

 

عمده‌ترین محرک‌های راهبردی شکل‌دهنده راهبرد و برنامه کاری پیشنهادی شامل موارد زیر  است:

 

تقاضای بیشتر و گوناگون‌تر
 برای استانداردهای ما

 1. نظارت موشکافانه‌تر.
 2. اثر فناوری.
 3. گزارشگری پایداری و دیگر زمینه‌های جدید برای ارائه خدمات اطمینان‌بخش.
 4. تقاضاهای گوناگون توسط گستره ذی‌نفعان که پهناوری اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد.
 5. پشتیبانی از بکارگیری استانداردها.

رو در رویی با ”مخالفت‌های“
با پذیرش استانداردها

 1. ارزش همکاری بین هیأت‌های مستقل استانداردگذار.
 2. پیدایش انتظارات در باره اطمینان‌بخشی پایداری.
 3. اثر و دلایل تدوین استانداردهای محلی در قلمروهای گوناگون.
 4. پیچیدگی مضاعف در مدیریت قراردادهای با ذی‌نفعان جدید.

ضرورت تغییر درراه‌های
انجام کار

 1. بکارگیری (اِعمال) اصلاحات درخواستی گروه ناظر.
 2. جذب با استعدادترین‌ها در سطح‌های هیأت مدیره و کارکنان.
 3. زمان‌بندی‌های سفت و سخت برای برآوردن انتظارات افزوده.
 4. توان بهره‌گیری از فناوری.

3 .  آیا شما با هدف‌های راهبردی پیشنهادی و اقدامات راهبردی پیشنهادی، موافقید؟

هدف‌های راهبردی پیشنهادی

جدول زیر، هدف‌های راهبردی را برای دوره راهبردی 2024 تا 2027 نشان می‌دهد.

 

پشتیبانی از عملکرد یکنواخت حسابرسی‌های

با کیفیت از طریق بهبود استانداردهای حسابرسی در زمینه‌های با بیشترین نیاز حفظ منافع عموم

 

هدف ما

تدوین استانداردهای مورد پذیرش جهانی برای اطمینان‌بخشی گزارشگری پایداری

 

 

 

تقویت همکاری با IESBA  و دیگر استانداردگذاران و ناظران پیشگام به‌منظور اقدام‌های گروهی بهتـر در راستـای حفظ منافع عموم

 

 

یافتن راه‌کارهای چابکتر و نوآورانه‌تر هم‌راستا با تغییرات چشم‌انداز گروه ناظر

 

 

 

برنامه کاری پیشنهادی برای 2024 تا 2027

ایجاد توازن بین حسابرسی و بررسی اجمالی، و پایداری و دیگر خدمات اطمینان‌بخش:

الف.  پیشبرد و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا در اول 2024 (جدول یک) و

ب .    پروژه‌های مربوط به برنامه کاری (جدول دو).

 

    جدول یک:  تکمیل پروژه‌های در دست اجرا

تاریخ مورد نظر برای تکمیل

   حسابرسی و بررسی اجمالی

شواهد حسابرسی (استاندارد بین‌المللی 500)

مهلت نظرخواهی، پیش از 2024 پایان می‌پذیرد.

تکمیل:  نیمه نخست 2025

تداوم فعالیت (بازنگری استاندارد بین‌المللی 570 (بازنگری شده))

مهلت نظرخواهی، پیش از 2024 پایان می‌پذیرد.

تکمیل:  نیمه نخست 2025

آثار پروژه IESBA  در باره بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس و بنگاه‌های با منافع عمومی

مهلت نظرخواهی، پیش از 2024 پایان می‌پذیرد.

تکمیل:  نیمه نخست 2025

تقلب (بازنگری استاندارد بین‌المللی 240)

مهلت نظرخواهی، پیش از 2024 پایان می‌پذیرد.

تکمیل:  نیمه نخست 2025

پایداری و دیگر خدمات اطمینان‌بخش

 

استاندارد برای اطمینان‌بخشی گزارشگری مالی (ISSA 5000)

مهلت نظرخواهی، پیش از 2024 پایان می‌پذیرد.

تکمیل:  نیمه دوم 2024/ نیمه نخست 2025

 

جدول دو :  پروژه‌های احتمالی  استانداردگذاری که ممکن است در سال‌های 2024 تا 2027 شروع شود

حسابرسی و بررسی اجمالی (به ترتیب شماره استاندارد)

الف.    اهمیت (بازنگری استاندارد بین‌المللی 320)

ب .     برخورد با ریسک برآوردی تحریف با اهمیت (بازنگری استاندارد بین‌المللی 330/)

 

استانداردهای بین‌المللی گوناگون در بخش 500:

پ .     استاندارد بین‌المللی 501

ت .     استاندارد بین‌المللی 505

ث .     استاندارد بین‌المللی 520

ج .     استاندارد بین‌المللی 530

چ .     پروژه‌های با هدف فناوری یا چندگانه

ح .    استفاده از نتایج کارِ کارشناس (بازنگری استاندارد بین‌المللی 620)

خ .    مسئولیت‌های حسابرس در باره سایر اطلاعات مندرج در گزارش‌های حاوی صورت‌های مالی حسابرسی شده (بازنگری استاندارد بین‌المللی 720 (بازنگری شده))

د .     بررسی اجمالی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (بازنگری استاندارد بین‌المللی بررسی اجمالی 2410)

ذ .     حسابرسی‌های مشترک (استاندارد نو)

        پایداری و دیگر خدمات اطمینان‌بخش

ر .    استانداردهای بیشتر برای اطمینان‌بخشی گزارشگری پایداری (استانداردهای نو)

ز .    اطمینان‌بخشی در باره XBRL (استاندارد نو)

 

4 .  آیا شما از پروژه‌های جدید استانداردگذاری در زمینه‌های حسابرسی و بررسی اجمالی (به شرح بند الف تا ذ جدول دو)، پشتیبانی می‌کنید؟ خواهشمند است نظر خود را در باره تک‌تک موضوع‌ها و، در صورت مربوط بودن، دلیل اولویت‌بندی از دیدِ خود، انجمن متبوع و قلمرو محل استقرارتان، بنویسید.

5 .  آیا شما از پروژه‌های جدید استانداردگذاری در زمینه‌های پایداری و دیگر خدمات اطمینان‌بخش (به شرح بندهای ”ر“  و  ”ز“  جدول دو)، پشتیبانی می‌کنید؟  ”استانداردهای بیشتر برای اطمینان‌بخشی در باره گزارشگری پایداری“ مستلزم پرداختن به موضوع‌های چندگانه است. خواهشمند است نظر خود را در باره موضوع‌های احتمالی این‌گونه استانداردها بیان کنید.

6 .  آیا موضوع‌های دیگری هست که باید به‌عنوان پروژه تدوین استاندارد با آن برخورد کرد؟  در صورت بودن، خواهشمند است دلیل اولویت آن (آن‌ها) را بر موضوع‌های نوشته شده در جدول ”ب“ و همچنین، نیازها (ضرورت) و منافع حاصل از تدوین آن را بیان کنید.

7 .  برنامه راهبردی و کاری ما بر اهمیت همکاری نزدیک با هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخش (IAASB) تأکید دارد. به نظر شما چگونه این همکاری می‌تواند در جهت ایجاد فرصت‌هایی برای همکاری مشترک یا مکملی گسترش یابد که منافع عموم به‌گونه‌ای بهتر حفظ شود؟ پیشنهادهای شما می‌تواند از جمله شامل کار بیشتر در تدوین استانداردها، همکاری با گروه‌های ذی‌نفع و بهبود روش‌های انجام کار باشد.

8 .  آیا موضوع دیگری وجود دارد که در نهایی کردن برنامه راهبردی و کاری باید مورد توجه قرار گیرد؟

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت متن پیشنهادی برنامه راهبردی و کاری به نشانی:

https://www.iaasb.org/publications/proposed-strategy-and-work-plan-2024-2027

 

مراجعه کنید.

یاد آوری:

خواهشمند است برای ارائه یک نظر جامع از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران پاسخ خود را حداکثر تا 20 اسفند 1401 به نشانی info@iacpa.ir  بفرستید

 

تصاویر
 • اخبـار IFAC
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری