موسسه حسابرسی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که به منظور انجام وظایف بازرس قانونی در شرکتهای سهامی توسط اعضای جامعه، چک لیست رعایت مواد اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در قالب چک لیست عمومی، چک لیست افزایش سرمایه، چک لیست کاهش سرمایه، چک لیست تبدیل سهام، چک لیست تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و چک لیست شرکتهای تازه تاسیس تهیه و در کارگروه قوانین و مقررات تصویب شده است.