Professional Service

روح الله مقیمی فر

رئیس شورا

پست الکترونیک:
rmoghimifar@iacpa.ir

Professional Service

حسین بخشی

دبیر شورا

پست الکترونیک:
bakhsi@iacpa.ir

Professional Service

مرتضی اسدی

عضو شورا

پست الکترونیک:
asadi@iacpa.ir

Professional Service

ابولفضل اکبری

عضو شورا

پست الکترونیک:
akbari@iacpa.ir

Professional Service

مصطفی باتقوا

عضو شورا

پست الکترونیک:
bataghva@iacpa.ir

Professional Service

سردار بارگاهی

عضو شورا

پست الکترونیک:
bargahi@iacpa.ir

Professional Service

سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی

عضو شورا

پست الکترونیک:
banifatemi@iacpa.ir

Professional Service

ناصر رزاق

عضو شورا

پست الکترونیک:
razagh@iacpa.ir

Professional Service

محمدتقی رضایی

عضو شورا

پست الکترونیک:
mrezaee@iacpa.ir

Professional Service

مریم علیشیری

عضو شورا

پست الکترونیک:
alishiri@iacpa.ir

Professional Service

محسن غلامرضایی

عضو شورا

پست الکترونیک:
gholamrezaee@iacpa.ir

Professional Service

سید رحمت الله اکرمی

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

پست الکترونیک:
srakrami@iacpa.ir

Professional Service

کوروش پرویزیان

نماینده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پست الکترونیک:
parvizian@iacpa.ir

Professional Service

آزاده مداحی

نماینده رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

پست الکترونیک:
madahi@iacpa.ir

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...