اعضای هیات مدیره

Professional Service

فرهاد پناهی

دبیر کل و رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک:
panahi@iacpa.ir

Professional Service

بابک پوربهرامی

عضو هیات مدیره و مدیر امور نظارت حرفه ای

پست الکترونیک:
babakpourbahrami@iacpa.ir

Professional Service

محمد هادی افشاری

عضو هیات مدیره و مدیر امور اعضا

پست الکترونیک:
mafshari@iacpa.ir

اعضای هیات عالی نظارت

Professional Service

لطفعلی لطفعلیان صارمی

رئیس هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
lotfalian@iacpa.ir

Professional Service

ناصر توکلی

عضو هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
ntavakoli@iacpa.ir

Professional Service

محمد حجّی

عضو هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
m.hadji@iacpa.ir

اعضای هیات عالی انتظامی

Professional Service

مجید روحانی نیا

رئيس هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
m.rohaninia@iacpa.ir

Professional Service

فرشاد اسکندر بیاتی


عضو هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
.....@iacpa.ir

Professional Service

مهدی خسروشاهی مطلق

عضو هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
....@iacpa.ir

اعضای هیات بدوی انتظامی 1

Professional Service

محمود صادقی اردکانی

رئیس هیات بدوی انتظامی 1

پست الکترونیک:

sadeghi@iacpa.ir

Professional Service

مهدی محمدی

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:

mohammadi@iacpa.ir

Professional Service

الله محمد آقایی

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:

aghaee@iacpa.ir

اعضای هیات بدوی انتظامی 2

Professional Service

محمد حضرتی

رئيس هیات بدوی انتظامی 2

پست الکترونیک:
َ

hazrati@iacpa.ir

Professional Service

اصغر جعفریان

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َ

jafarian@iacpa.ir

Professional Service

اکبر انتظاری

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َ

....@iacpa.ir