اعضای هیات مدیره

Professional Service

فرهاد پناهی

دبیر کل و رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک:
panahi@iacpa.ir

Professional Service

بابک پوربهرامی

عضو هیات مدیره و مدیر امور نظارت حرفه ای

پست الکترونیک:
babakpourbahrami@iacpa.ir

Professional Service

محمد هادی افشاری

عضو هیات مدیره و مدیر امور اعضا

پست الکترونیک:
mafshari@iacpa.ir

اعضای هیات عالی نظارت

Professional Service

لطفعلی لطفعلیان صارمی

رئیس هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
lotfalian@iacpa.ir

Professional Service

ناصر توکلی

عضو هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
ntavakoli@iacpa.ir

Professional Service

محمد حجّی

عضو هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
m.hadji@iacpa.ir

اعضای هیات عالی انتظامی

Professional Service

مجید روحانی نیا

رئيس هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
m.rohaninia@iacpa.ir

Professional Service

عباس شوقانی

عضو هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
.....@iacpa.ir

Professional Service

مهدی خسروشاهی مطلق

عضو هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
....@iacpa.ir

اعضای هیات بدوی انتظامی

Professional Service

سید محمدسعید خلیلی

رئيس هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َ..........

Professional Service

محمود صادقی اردکانی

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َ........

Professional Service

عباس حسنی کبوتر خانی

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َ..........