احكام قابل اجرا توسط كليه حسابداران

 •  درستكاری و بیطرفی
 •  تضاد منافع 
 •  صلاحیت حرفه ای
 •  رازداری
 • آگهی

احكام قابل اجرا توسط حسابداران غير شاغل

 •   تضاد بین تعهدات اخـلاقی با كارفـرما و پایبنـدی به اصـول حرفه‌ای
 •   حمایت همكاران حرفه‌ای
 •   صلاحیت حرفه ای
 •   ارائه اطلاعات

احكام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی

 •  استقلال
 •  داشتن هرگونه رابطه مالی با صاحبكار
 •  داشتن هرگونه رابطه شغلی با صاحبكار
 •  ارائه خدمات تخصصی حرفه‌ای به صاحبكاران
 •  روابط شخصی و خانوادگی
 •  رحق الزحمه
 •  حق الزحمه مشروط
 •  خرید كالا و پذیرش هدایا و پذیرایی شركای سابق
 •  دعاوی حقوقی
 • ارتباط طولانی كاركنان ارشد با یك صاحبكار
 •  صلاحیت حرفه‌ای
 •  فعالیت های ناسازگار با حرفه حسابدار رسمی شاغل
 •  ارتباط با سایر حسابداران رسمی شاغل
 •  الف ـ جایگزینی یك حسابدار رسمی شاغل
 •  ب ـ پذیرش كار جدید
 •  استخدام كاركنان شاغـل نـزد حسابـداران رسمـی و مؤسـسات حسابرسی دیگر
 •  ارائه گزارش ( نتیجه) خدمات حرفه‌ای
 •  آگهی و تبلیغات
Get In Touch With Us