اعضای هیات عالی نظارت

Professional Service

لطفعلی لطفعلیان صارمی

رئیس هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
lotfalian@iacpa.ir

Professional Service

ناصر توکلی

عضو هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
ntavakoli@iacpa.ir

Professional Service

محمد حجّی

عضو هیات عالی نظارت

پست الکترونیک:
m.hadji@iacpa.ir