اعضای هیات عالی انتظامی

Professional Service

مجید روحانی نیا

رئيس هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
m.rohaninia@iacpa.ir

Professional Service

فرشاد اسکندر بیاتی

عضو هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
......@eskandarbayati

Professional Service

مهدی خسروشاهی مطلق


عضو هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:
....@iacpa.ir