اعضای هیات عالی انتظامی

مجید روحانی نیا

رئيس هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:

m.rohaninia@iacpa.ir

روح الله مقیمی فر

عضو هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک: 

rmoghimifar@iacpa.ir

مهدی خسرو شاهی مطلق

عضو هیات عالی انتظامی

پست الکترونیک:

khosroshahi@iacpa.ir