اعضای هیات بدوی انتظامی

Professional Service

اسماعیل غلامی

رئيس هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َsgholami@iacpa.ir

Professional Service

محمدرضا عربی‌مزرعه‌شاهی

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َArabi.m.sh@iacpa.ir

Professional Service

عباس شوقانی

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َashoghani@iacpa.ir