اعضای هیات بدوی انتظامی 1

محمود صادقی اردکانی

رئیس هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َsadeghi@iacpa.ir

مهدی محمدی

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َ

mohammadi@iacpa.ir

Professional Service

الله محمد آقایی

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َaghaee@iacpa.ir

اعضای هیات بدوی انتظامی2

محمد حضرتی

رئیس هیات بدوی انتظامی 2

پست الکترونیک:

hazrati@iacpa.ir

اصغر جعفریان

عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:

jafarian@iacpa.ir

Professional Service

اکبر انتظاری

-عضو هیات بدوی انتظامی

پست الکترونیک:
َ...@iacpa.ir