شماره: 9824
1403/02/16
چهلمین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.
 چهلمین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم برگزار شد.

سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1403،  جامعه حسابداران رسمی ایران میزبان چهلمین جلسه ی شورای عالی دوره هشتم بود.

در ابتدای جلسه جناب آقای مقیمی فر رئیس محترم شورای عالی ضمن عرض خیرمقدم به ناظرین و اعضای محترم شورا، درگذشت آقای مهیمنی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به خانواده محترم ایشان و اعضای محترم تسلیت گفتند. در ادامه با بیان مطالبی در مورد روز کارگر و روز معلم وارد موضوع دستور جلسه شدند.

1- دستور جلسه نخست در خصوص اصلاح ساختار سازمانی جامعه حسابداران رسمی ایران پس از تغییرات اساسنامه، فعال نمودن واحد روابط عمومی و IT محور شدن فرآیندهای جامعه بود که  گزارشی در راستای اقدامات انجام شده توسط دبیرکل وآقایان رزاق و اسدی در مورد جلسه برگزار شده در هیات مدیره با حضور آقای مهندس حسنی نژاد مدیر جدید IT جامعه، مطالبی به سمع شورای عالی رسانده شد.

2- از دیگر موارد مورد طرح نامه هیات عالی نظارت به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی توسط آقای دکتر بخشی بود که هر کدام از اعضای شورای عالی نظرات خود را در این مورد بیان نمودند.

3- سایر مفاد دستور جلسه به دلیل اتمام وقت به جلسات آتی موکول گردید.

 

حق انتشار محفوظ است ©