شماره: 8866
1401/06/06
گناه بانک خصوصی / غلامرضا سلامی
گناه بانک خصوصی / غلامرضا سلامی

________________

بررسی نظام بانکی در کشورهای پیشرفته صنعتی حاکی از آن است که ً قریب به‌اتفاق بانک‌ها در جهان با اقتصاد آزاد خصوصی هستند. در واقع در آن کشورها موجودیتی به نام بانک دولتی وجود ندارد. بانک‌های خصوصی در کشــورهای مذکور همگی تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت می‌پردازند. بر این بانکها مجموعه‌ای از قوانین سفت و سخت بین‌المللی از جمله مقررات بازل حاکم بوده تا به این وســیله عملیات شفاف و اصولی بانکی تضمین شود. در کشورهای دنیا دولت از طریق بانــک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر بر حفظ منافع ســپرده‌گذاران بانک‌هــا از یک طرف و حفظ قــدرت خرید پول ملی از طریق کنترل نقدینگی، نظارت دارد. مقرراتی که وضع می‌شود به این خاطر است که منابع مالی سپرده‌گذارانی که پول خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند از امنیت برخوردار باشد و از طرف دیگر ایجاد و افزایش نقدینگی توسط بانکها ضابطه‌مند بوده و تحت کنترل قرار گیرد. بنابراین اگر این مقررات به‌درستی وضع و اجرا شده باشد و نظارت مناسبی هم صورت بگیرد، بانک به خودی خود نمی‌تواند مشکل‌ساز باشــد. فراموش نکنیم که بانک‌ها در تمام دنیا نهادی برای تسهیل ارتباط بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار هستند...

برای مطالعه‌ی متن کامل یادداشت به فایل پیوست مراجعه فرمایید

حق انتشار محفوظ است ©