شماره: 835
1396/03/03
کارگاه آموزشی کاربرد تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار های spssدر حسابداری ،حسابرسی ومدیریت مالی

جهت اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید 

حق انتشار محفوظ است ©