شماره: 7960
1400/04/29
وبینار بزرگ بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری ایران در سال 1400 - خوش آمد گویی و بررسی تغییرات در استاندارد های حسابرسی
وبینار بزرگ بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری ایران در سال 1400 - خوش آمد گویی و بررسی تغییرات در استاندارد های حسابرسی

وبینار بزرگ بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری ایران در سال 1400 - بررسی استاندارد 42 جدید

حق انتشار محفوظ است ©