عضویت

چهار شنبه 15 مهر 1394

موقعیت شما: صفحه اصلی
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شدمجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شد
آيين‌نامه مربوط به ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل كشورآيين‌نامه مربوط به ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل كشور
جدول تغييرات قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/04/31جدول تغييرات قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/04/31
آگهي دعوت به مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم)آگهي دعوت به مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم)
آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)
تصويب"سقف تضمين براي هر سپرده‌گذار در هر يك از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در صندوق ضمانت سپرده‌ها براي سال‌هاي 1393 و 1394" توسط هيأت وزيرانتصويب"سقف تضمين براي هر سپرده‌گذار در هر يك از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در صندوق ضمانت سپرده‌ها براي سال‌هاي 1393 و 1394" توسط هيأت وزيران
اصلاحيه قانون ماليات‌ها در پسا تحريماصلاحيه قانون ماليات‌ها در پسا تحريم
تعليق ممنوعيت مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي براي بدهكاران غيرجاريتعليق ممنوعيت مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي براي بدهكاران غيرجاري
اطلاعيه ممنوعيت پذيرش سمت بازرس علي‌البدل ( و يا بازرس اصلي) در شركت‌هاي سهامي توسط شركاي مؤسسات حسابرسي اطلاعيه ممنوعيت پذيرش سمت بازرس علي‌البدل ( و يا بازرس اصلي) در شركت‌هاي سهامي توسط شركاي مؤسسات حسابرسي
گردآوري مجموعه بخشنامه هاي مديريت‌كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي سال 1393 توسط بانك مركزيگردآوري مجموعه بخشنامه هاي مديريت‌كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي سال 1393 توسط بانك مركزي
ماليات با توسعه يا توسعه بي توسعه ماليات با توسعه يا توسعه بي توسعه
اخذ ماليات با كنترل‌ نامحسوساخذ ماليات با كنترل‌ نامحسوس
ترکیب کارکنان موسسه های حسابرسی و آزمون احراز رتبه های حرفه ایترکیب کارکنان موسسه های حسابرسی و آزمون احراز رتبه های حرفه ای


توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net