جمعه 7 آبان 1395

موقعیت شما: صفحه اصلی
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی  سال 1395 اعلام شداسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 اعلام شد
مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شدمجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شد
 آگهي دعوت به مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم) آگهي دعوت به مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم)
خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزودهخروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده
سردرگمی در الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی سردرگمی در الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی
 تاکسی و IFRS تاکسی و IFRS
برگزاری همایش ملی "استانداردهای حسابداری بخش عمومی" توسط سازمان حسابرسیبرگزاری همایش ملی "استانداردهای حسابداری بخش عمومی" توسط سازمان حسابرسی
اطلاعيه بانك مركزي در خصوص ممنوعيت پرداخت هرگونه نرخ سود بالاتر از حدود مصوب شوراي پول و اعتباراطلاعيه بانك مركزي در خصوص ممنوعيت پرداخت هرگونه نرخ سود بالاتر از حدود مصوب شوراي پول و اعتبار
 تصويب‌نامه هيئت وزيران در خصوص شركتهاي دولتي كه در مرحله دوم مكلف به انجام حسابرسي عملياتي مي‌باشند تصويب‌نامه هيئت وزيران در خصوص شركتهاي دولتي كه در مرحله دوم مكلف به انجام حسابرسي عملياتي مي‌باشند
آینده حسابرسی و غفلت‌های ماآینده حسابرسی و غفلت‌های ما
تجمیع حسابرسی بنگاه‌ها تجمیع حسابرسی بنگاه‌ها
ورود بانک‌های ایرانی به آلمان تاسیس شعبه یا شرکت؟ورود بانک‌های ایرانی به آلمان تاسیس شعبه یا شرکت؟
اعلام اسامی اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایراناعلام اسامی اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران


توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net