عضویت

سه شنبه 13 مرداد 1394

موقعیت شما: صفحه اصلی
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage

قابل توجه شركت‌كنندگان آزمون رتبه‌بندي كاركنان حرفه‌اي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و شاغلين انفراديقابل توجه شركت‌كنندگان آزمون رتبه‌بندي كاركنان حرفه‌اي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و شاغلين انفرادي
تأييد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط شوراي نگهبانتأييد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط شوراي نگهبان
دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري مرابحهدستورالعمل اجرايي كارت اعتباري مرابحه
تصويب آيين‌نامه اجرايي جزء"ب" تبصره يك بند "ت" ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشورتصويب آيين‌نامه اجرايي جزء"ب" تبصره يك بند "ت" ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
الزام انطباق متن ضمانت‌نامه‌هاي صادره با متن نمونه فرم‌هاي ضمانت‌نامه پيوست تضمين براي معاملات دولتي مصوب هيأت دولتالزام انطباق متن ضمانت‌نامه‌هاي صادره با متن نمونه فرم‌هاي ضمانت‌نامه پيوست تضمين براي معاملات دولتي مصوب هيأت دولت
اطلاعيه در خصوص بررسي صحت اطلاعات و وضعيت اعلام شده در سايت توسط اعضااطلاعيه در خصوص بررسي صحت اطلاعات و وضعيت اعلام شده در سايت توسط اعضا
لايحه" الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" تصويب شدلايحه" الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" تصويب شد
ابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصليابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصلي
اطلاعیه دعوت به آزمون برای انتخاب حسابدار رسمیاطلاعیه دعوت به آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی
فرآيند ادغام موسسات حسابرسيفرآيند ادغام موسسات حسابرسي
دولت تدبير و اميد، شاخص فساد و حسابداران رسمي دولت تدبير و اميد، شاخص فساد و حسابداران رسمي
آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی سال 1394آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی سال 1394
اطلاعیه دعوت به همکاری موسسه حسابرسی تامین اجتماعی از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمیاطلاعیه دعوت به همکاری موسسه حسابرسی تامین اجتماعی از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی


توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net