شماره: 3375
1398/12/12
کرونا را شکست می‌دهیم
کرونا را شکست می‌دهیم

___________________________

با آگاهی و دانش، پیشگیری و همدلی بر شیوع فراگیر ویروس کرونا غلبه می‌کنیم.

حق انتشار محفوظ است ©