شماره: 3088
1398/07/28
قابل توجه موسسات حسابرسی -بررسی شناسه ملی

احتراماً، با عنایت به این که مقرر است لینک موسسات حسابرسی عضو جامعه با اداره ثبت شرکت ها، درخصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت های سهامی از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه، برقرار گردد. لذا خواهشمند است جهت اطمینان از صحت شناسه ملی ثبت شده موسسه در سامانه سحر، حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تطبیق و کنترل شناسه ملی موسسه مندرج در سامانه سحر و شناسه درج شده روزنامه رسمی کشور اقدام و در صورت عدم تطبیق و وجود هرگونه مغایرت موضوع جهت اصلاح کتباً به جامعه حسابداران رسمی اعلام گردد.

 

حق انتشار محفوظ است ©