شماره: 2469
1397/12/21
تجزیه و تحلیل كلان داده ها و كاربرد آن در حسابرسي صور تهای مالی

کیانوش گنجی

کیانوش گنجی
حق انتشار محفوظ است ©