طراحی سایت
X
  
  •   نام کتاب:  صورتهای مالی نمونه شرکت های پیمانکاری مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران
  •   نوبت و سال انتشار:  چاپ اول 1397
  •   قیمت:  150000 ریال