X
تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399

  نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

امتیاز: Article Rating
به پیوست تصویر بخشنامه شماره 8339 / 99/1000 مورخ 15/09/1399 سازمان تأمین اجتماعی کشور، با موضوع "نحوه ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی" جهت بهره برداری تقدیم می گردد. 
فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز