X
تاریخ انتشار: یکشنبه 01 دی 1398
میزگرد ساختار نظارت بر حسابرسی مستقل در ایران

  میزگرد ساختار نظارت بر حسابرسی مستقل در ایران

امتیاز: Article Rating

_________________________________

میزگرد جدیدترین شماره‌ی «حسابدار رسمی» به بررسی ساختار نظارت بر حسابرسی مستقل در ایران اختصاص دارد. در این میزگرد که در آن جمعی از اعضای پیشین شورای‌عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، ازجمله مصطفی جهانبانی، غلامحسین دوانی، منصور شمس احمدی، هوشنگ نادریان و عباس هشی حضور دارند، دو گزارش اخیر سازمان حسابرسی درباره‌ی ساختار نظارتی بر حرفه‌ی حسابرسی مستقل در ایران بررسی می‌شود.  

در این دو گزارش، با توجه با انتقادهایی که به ساختار خودتنظیمی مطرح شده، ضرورت ایجاد یک نهاد ناظر بیرونی، دولتی و حرفه‌ای حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است. در یکی از این گزارش‌ها به طور مشخص بر فسادهای مالی تأکید شده و جایگاهی که حسابرسی می‌تواند در صورت وجود ساختار نظارتی مناسب در مقابل معضل حسابرسی فسادهای مالی داشته باشد. گزارش دیگر به مطالعات تطبیقی حسابرسی شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نقش نهادهای دولتی در حسابرسی سازمان‌های دولتی تأکید می‌شود.  

در این میزگرد، پرسش‌های زیر محور اصلی مباحث است:

ساختار کنونی حسابرسی تا چه حد در چارچوب الگوی خودانتظامی قرار دارد، تا برمبنای نقد الگوی خودانتظامی بشود الگوی جدیدی را طراحی کرد؟ تغییر ساختار به سمت انتظام بیرونی حرفه تا چه حد می‌تواند مشکل عدم شفافیت و فسادهای مالی را حل کند؟ و در نهایت آیا اساساً نهاد مشابه سازمان حسابرسی در جهان وجود دارد؟

برای مطالعه‌ی متن کامل میزگرد به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • میزگرد ساختار نظارت بر حسابرسی مستقل در ایران
  • میزگرد ساختار نظارت بر حسابرسی مستقل در ایران
ثبت امتیاز