X
تاریخ انتشار: دوشنبه 27 خرداد 1398

  رهنمود مستندسازی الکترونیک پرونده های حسابرسی

امتیاز: Article Rating
احتراماً، به پیوست رهنمود شماره 1 کارگروه فن آوری اطلاعات درخصوص مستندسازی الکترونیک پرونده های حسابرسی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

رهنمود 1

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز