طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

  IPSASB مدل جديد حسابداري اجاره ها را براي بخش عمومي پيشنهاد كرد

امتیاز: Article Rating
هيأت بين المللي تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ( IPSASB ) متن پيشنهادي ”شماره 64 “ را،اجاره ها، منتشر كرد و خواهان نظر و پيشنهاد شد.

متن پيشنهادي ”شماره 64 “، استفاده از يك مدل ”حق بهره برداري“ به جاي مدل مزايا و مخاطرات مالكيتارائه شده در ”استاندارد شماره 13 “ را با نام ”اجاره ها“ پيشنهاد مي كند. اين متن همچنين، الزامات ويژه اي را براي حسابداري بخش عمومي در باره اجاره هاي زير شرايط (يا قيمت) بازار هم براي اجاره دهنده و هم  براي اجاره كننده (يا مستأجر) پيشنهاد مي كند.اين متن پيشنهادي با الزام شناسايي يك دارايي به نام حق استفاده و بدهي اجاره در مورد همه اجاره ها،به استثناي اجاره هاي كوتاه مدت و داراييهاي كم ارزش، توسط اجار هكننده، همگرايي لازم با استانداردبين المللي گزارشگري مالي ”شماره 16 “، به نام ”اجاره ها“ را ايجاد كرده است.براي آگاهي بيشتر به نشاني:www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-64-leasesمراجعه كنيد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز