X

داده کاوی

روش های داده‌کاوی برای کشف تقلب در حسابرسی
آزاده مسلم زاده گتابی
ﺳﻪشنبه، 21 اسفند 1397 - 15:18
راهنمایی برای پرسوجوی شفاهی در حسابرسی
مهدی ابراهیمی میمند
ﺳﻪشنبه، 21 اسفند 1397 - 15:15