X

استارت آپ ها

فین تک ها فرصت یا تهدید
نویسندگان: غلامرضا شجری، محمود داود خانی                 زبان: فارسی
چهارشنبه، 14 آذر 1397 - 14:48
حسابداران و فناوری و تغییر قواعد بازی
ترجمه: بهزاد قربانی - نگار محسني   زبان فارسی
چهارشنبه، 14 آذر 1397 - 14:42