X

حسابرسی داخلی

ارزیابی ریسک تقلب
آتنا خازن - سید جواد میر عباسی
ﺳﻪشنبه، 16 بهمن 1397 - 16:56
مهمترین نکات قابل توجه در استانداردهای ارزیابی خطر
محمد میکائیلی
ﺳﻪشنبه، 16 بهمن 1397 - 16:50
ماهیت، تاثیر و تسهیل اتکای حسابرس مستقل بر حسابرس داخلی
دکتر بهزاد قربانی - نعمت الله جوادی
ﺳﻪشنبه، 16 بهمن 1397 - 16:42
ارتقای جایگاه حسابرسی داخلی در شرکت ها
مجید حدادی
ﺳﻪشنبه، 16 بهمن 1397 - 16:39
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و آنچه حسابرسان داخلی باید بدانند
ابراهیم اسفندیاری - محبوبه خان احمدی
ﺳﻪشنبه، 16 بهمن 1397 - 16:35
مسئولیت اجتماعی شرکت ها حسابرسان داخلی در رویارویی با تنگناهای اخلاقی
دکتر رمضانعلی رویایی - مژده کدخدایی الیادرانی - الهه مهدوی ثابت
ﺳﻪشنبه، 16 بهمن 1397 - 16:32
10 فرمان اثربخش کمیته های حسابرسی
سید مصطفی علوی
ﺳﻪشنبه، 16 بهمن 1397 - 16:29